ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН FLIPP-SHOP.COM

Моля, прочетете внимателно Общите условия преди да потвърдите съгласието си!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „АРТ ПРУУФ“ ООД  от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн flipp-shop.com(наричани по-долу Потребители), от друга.

„АРТ ПРУУФ“ ООД  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 206 445 728, адрес на управление: гр. Варна, ул. Янко Славчев 36, имейл адрес: deian.vasilev@gmail.com и телефон +359 898 200 183.

„АРТ ПРУУФ“ ООД  е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта flipp-shop.com (наричани за краткост Услуги).

За запознаване на политиката за защита на личните данни (GDPR) на „АРТ ПРУУФ“ ООД  , моля кликнете тук!

С визуализирането на flipp-shop.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „АРТ ПРУУФ“ ООД  и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „АРТ ПРУУФ“ ООД , като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „АРТ ПРУУФ“ ООД .

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ:

Чл. 1 Услугите, предоставяни от „АРТ ПРУУФ“ ООД  на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 2. „АРТ ПРУУФ“ ООД  e електронен магазин, достъпен на сайта studioprint.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и изработка на индивидуализирани подаръци и доставка на предлаганите от „АРТ ПРУУФ“ ООД  стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

Чл. 3
(1) „АРТ ПРУУФ“ ООД  идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на flipp-shop.com и на IP адреса на Потребителя.
(2) „АРТ ПРУУФ“ ООД  има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „„АРТ ПРУУФ“ ООД  .
Чл. 4
(1) „АРТ ПРУУФ“ ООД  полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.(2). При предоставяне на лични данни чрез имейл, по телефон или друг начин, доброволно представяна от Потребителя, „АРТ ПРУУФ“ ООД  обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за „АРТ ПРУУФ“ ООД  възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
Чл. 5
(1) „АРТ ПРУУФ“ ООД  събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „„АРТ ПРУУФ“ ООД  .
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
Чл. 6
(1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „„АРТ ПРУУФ“ ООД  , да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „„АРТ ПРУУФ“ ООД  , чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „АРТ ПРУУФ“ ООД  може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „АРТ ПРУУФ“ ООД  по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „АРТ ПРУУФ“ ООД  данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни „АРТ ПРУУФ“ ООД  има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

ПОРЪЧКА

Чл. 7
(1) Потребителите използват уебсайта на „АРТ ПРУУФ“ ООД  – studioprint.bg, за да сключват договори за покупко-продажба и изработка на предлаганите от „АРТ ПРУУФ“ ООД  стоки и услуги в електронния магазин.
(2) Поръчките се извършват през сайта, чрез имейл, по скайп, Вайбър, директен чат или на място в магазин „АРТ ПРУУФ“ ООД  в гр. Варна, ул. Студентска 1
(3) За да направят заявка за поръчка, потребителите следва да посочат:
-кой подарък са избрали (стандартно или експресно)
-код на продукта
-да прикачат снимки, текстове, лога и др. и да опишат идеята за визия
– дават име и телефон за връзка
– дават адрес при доставка с куриер
(4) След извършване на заявката Потербителите получават предложение за визия.
(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „АРТ ПРУУФ“ ООД  !
(6) ”.“АРТ ПРУУФ“ ООД  си запазва правото да откаже поръчката поради липса на поръчаната стока или друга причина по негова преценка.
Чл. 8
(1) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената.
(2) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
(3) Времето за доставка не се включва във времето за изработка.
(4) Времето за изработка по време на празници, включително но не само Коледа, Св. Валентин и др. се удължава съобразно предвиденото в сайта на магазина.

ЦЕНИ

Чл. 9
(1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „АРТ ПРУУФ“ ООД  към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
(3) Цените на услугите, като гравиране на продукт на клиент, печат на продукт на клиент, бродиране на продукт на клиент, серенада, фотосесия, предложение за брак и др. НЕ са фиксирани, а може да претърпят промени, според сложността и времето за изпълнение на услугата.
Чл. 10
„АРТ ПРУУФ“ ООД  си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече постъпили и извършени поръчки.
Чл. 11
(1) „АРТ ПРУУФ“ ООД  може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „„АРТ ПРУУФ“ ООД  . Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 12
Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
Чл. 13
(1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На flipp-shop.com е възможно плащане чрез наложен платеж, в брой при получаване на стоката, по банков път и плащане с банкова карта чрез виртуален пос терминал.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
(3) Банковите данни са както следва:
„АРТ ПРУУФ“ ООД
IBAN: BG43RZBB91551007321600
Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК
ВАРНА Банков код: RZBBBGSF
(4) За плащания по банков път задължително се издава фактура. За издаване на фактура на частно лице задължително е необходимо ЕГН.
Чл. 14
(1) В случаите при плащане с банкова карта сумата се възстановява с обратна банкова операция по картата, от която е направено плащането в срок от 14 дена.
(2) Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
Чл. 15 „АРТ ПРУУФ“ ООД  не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „„АРТ ПРУУФ“ ООД  .

ДОСТАВКА

Чл. 16 Доставката на стоките се извършва от куриер, който носи изцяло отговорността за точното изпълнение на доставката.
Чл. 17 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ, в присъствието на куриера, и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
Чл. 18 Преди изпращане на поръчаната стока, „АРТ ПРУУФ“ ООД  има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Чл. 19 „АРТ ПРУУФ“ ООД  не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 20 Ценовите условия и пълното описание на методите и цените на доставка можете да проследите на този линк

Чл. 21 „АРТ ПРУУФ“ ООД  си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 22 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, освен в случайте, когато предмет на договора са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „АРТ ПРУУФ“ ООД  за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) „АРТ ПРУУФ“ ООД  публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ „АРТ ПРУУФ“ ООД  предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „АРТ ПРУУФ“ ООД  незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „АРТ ПРУУФ“ ООД  или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) „АРТ ПРУУФ“ ООД  има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „АРТ ПРУУФ“ ООД  за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Чл. 23 „АРТ ПРУУФ“ ООД  възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки, като Потребителят няма право да изисква възстановяване на сумите за евентуални куриерски услуги за доставка и връщане.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 24
(1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) Не може да се предявява рекламации при грешно изписване на текст на кирилица или латиница, ако текстът не е бил изпратен в коректната форма. За текстове на кирилица се приемат само изпратени текстове на кирилица и Потребителят сам носи отговорност, ако има налице разминаване между изписания от него текст на латиница и транслителирания текст на кирилица. Същото важи и при изписване на латиница.
(3) „АРТ ПРУУФ“ ООД  , не отговаря за лош печат на подарък, в резултат на некачествени снимки изпратени от Потребителя.
(4) „АРТ ПРУУФ“ ООД  , не отговаря за леки несъответствия между снимките на сайта и готовите продукти, тъй като всички подаръци се изработват или обработват ръчно.
(5) Услугите, като гравиране на продукт на клиент, печат на продукт на клиент, бродиране на продукт на клиент НЕ подлежат на рекламация, Потребителят поема изцяло и безапелационно щетите постъпили при евентуална повреда на продукта на клиента. Потребителят не може да предявява искане за възстановяване сума за повреденият продукт и са длъжни да заплатят цената на услугата към „АРТ ПРУУФ“ ООД  .
Чл. 25
(1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „АРТ ПРУУФ“ ООД  ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
Чл. 26
(1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от „АРТ ПРУУФ“ ООД  телефон, писмено чрез посочения имейл или по поща подадена до адреса на дружеството (Варна, ул. Заменхоф 32). „АРТ ПРУУФ“ ООД  представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка / разписка за ППП или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3 други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Чл. 27
(1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Ако „АРТ ПРУУФ“ ООД  е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
Чл. 28
(1) „АРТ ПРУУФ“ ООД  поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато „АРТ ПРУУФ“ ООД  удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
Чл. 29
(1) „АРТ ПРУУФ“ ООД  при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.
Чл. 30
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
-1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
-2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31 „АРТ ПРУУФ“ ООД  има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 32 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „АРТ ПРУУФ“ ООД  (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „АРТ ПРУУФ“ ООД  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „„АРТ ПРУУФ“ ООД  , и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. (2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „„АРТ ПРУУФ“ ООД  , „АРТ ПРУУФ“ ООД  има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. (3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „„АРТ ПРУУФ“ ООД  .

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „АРТ ПРУУФ“ ООД  или прекратяване поддържането на уебсайта му.
Чл. 34 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Чл. 35 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

“БИСКВИТКИ”

“Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронният магазин.

„АРТ ПРУУФ“ ООД  използва “бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Видове бисквитки:

„Сесийни“ бисквитки (Session Cookies)

Сесийните бисквитки се използват само в конкретната сесия и позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, за да може направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта.

Действието на сесийните бисквитки приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта. Сесийните бисквитки помагат и за осъществяването на задачи като запомняне на съдържанието на потребителската кошница и др.

Постоянни (фиксирани) бисквитки (Persistent Cookies)
Постоянните бисквитки остават запаметени на компютъра Ви за определен период от време след приключване на потребителската Ви сесия на сайта и позволяват предпочитанията и настройките да се „помнят“, когато отново посетите сайта. Те могат да бъдат ръчно изтрити през настройките на браузъра Ви.

Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies)
Този сайт използва Google Analytics и Facebook Pixes. Това е услуга за уеб анализ без да се идентифицират лично отделните посетители., предлагана от Google, Inc и Facebook. Цялата тази информация използваме с цел статистически анализ и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Бисквитките и личните данни:

За да могат да бъдат използвани бисквитките не изискват информация от личен характер и най-често не идентифицират личността на Интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни биват криптирани по начин, по който не се позволява на неоторизирани лица да имат достъп до тях.

Контрол над бисквитките:

Вие може да контролирате и изтривате бисквитките през настройките на Вашия браузър. Могат да бъдат изтрити всички или част от бисквитките, както могат и да бъдат блокирани. Имайте предвид, че при блокирането на всички бисквитки има вероятност някои функции на сайта да не работят.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 36 Органите, регулиращи дейността на „АРТ ПРУУФ“ ООД  са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП: – Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti – тел: 0700 111 22 – email: info@kzp.bg – адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД: – Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ – тел: 02/91-53-518 – email: kzld@cpdp.bg – адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Чл. 37 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на ec.europa.eu – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 38 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 39
(1) „АРТ ПРУУФ“ ООД  се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „АРТ ПРУУФ“ ООД  в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 40 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ФОРМУЛЯРИ:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………
Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………

************

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:
До ………………………………………………………………………………………………………………………………………
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.
Предмет на рекламацията: ……………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………
Предпочитан начин на удовлетворение за стоки:
1. Възстановяване на платената сума
2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
3. Отбив от цената
4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите (заградете желаната опция)
Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:
1. Извършване на услугата в съответствие с договора
2. Отбив от цената
3. Възстановяване на заплатената сума (заградете желаната опция)
Прилагам следните документи:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. (заградете желаната опция)
Размер на претендираната сума: ……………………………..
Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Подпис на потребителя: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………